HET HART GENEZEN VAN EEN GEKWETST KIND…

… is in een notendop hoe Karen Woodall alle inspanningen ziet binnen de ouderverstotingsproblematiek. Ze stelt in dit artikel ook dat deze materie niet eenduidig is en samen te vatten is in één welomlijnd probleem. Het is eerder een complex gegeven van meerdere problematieken bij alle betrokkenen en het is alsdusdanig ook niet te remediëren met één simpele therapeutische oplossing.
Een bijkomend probleem is dat er ook geen standaardtrajectbegeleiding bestaat, die op elk geval van toepassing is. Het blijft in eerste instantie zoeken naar een op maat gemaakt traject, rekening houdend met de noden en problematieken waar elk van de betrokkenen mee zit.
De uiteindelijke uitkomst moet evenwel altijd zijn dat het hart van een gekwetst kind weer geheeld wordt en dat een niet-verscheurende relatie met elk van beide ouders opnieuw mogelijk wordt. Dit “geneest” niet enkel het kind, maar zorgt er ook voor dat de volgende generaties binnen eenzelfde familie niet vervallen in dezelfde problematiek…

Oorspronkelijke blog van Karen Woodall

Pionierswerk in een toxische omgeving 2

Met delicate thema’s als ouderverstoting bezig zijn, is altijd een beetje een evenwichtsoefening. Je moet trouwens in heel wat zaken een balans vinden: een balans tussen beide ouders, een balans in aanpak, een balans in juridische verantwoording, een balans in psychologische begeleiding en een balans in het vinden van de juiste medewerkers.

Huis van Hereniging heeft vanaf de eerste dag dat de vzw is opgericht, moeite gedaan om de juiste bestuursleden aan te trekken. Dat gebeurde met vallen en opstaan, want bij de samenstelling van dit soort organisatie moet je met heel wat dingen rekening houden. Zijn de mensen die zich aanmelden niet té emotioneel betrokken? Hoe zorg je ervoor dat benadeelde ouders die bestuurslid willen worden geen geheime agenda hebben? Ben je het voldoende eens met elkaar over de aanpak van ouderverstoting?
Huis van Hereniging verwelkomt andere meningen, verschillende invalshoeken en feedback. Luisteren naar elkaar – écht luisteren – is de beste manier om je te verrijken. Openbaar negatieve kritiek spuien, roddelen of zelfs ronduit onwaarheden vertellen werkt helaas vaak op korte termijn in het eigen voordeel, maar meestal komt de juiste toedracht na verloop van tijd toch naar boven.

Jammer genoeg moet Huis van Hereniging vaststellen dat de website van de vzw sinds kort naar een andere vereniging verwijst. Het bedrijf dat wij hebben betaald voor serverruimte en hosting heeft dat zonder overleg gedaan – een beslissing die we vanzelfsprekend betreuren.
We zouden langs deze weg dan ook graag melden dat de tekst die momenteel terug te vinden is op www.huisvanhereniging.be helemaal niets te maken heeft met onze vzw.
Wij doen ook het nodige onze domeinnaam terug te vorderen.

Ondertussen hebben we met man en macht gewerkt om deze situatie te verhelpen. Een nieuwe site met nieuwe domeinnaam is dan ook sinds kort online:

www.huisvanhereniging.com , alsook een nieuw e-mailadres petra@huisvanhereniging.com

Je kan ons uiteraard ook volgen via onze Facebookpagina, www.facebook.com/huisvanhereniging, en twitter, https://twitter.com/HUISvHERENIGING en natuurlijk via ons gekende gsm-nummer, +32 (0)477 39 77 94.

Alvast onze excuses voor de verwarring die mogelijk is ontstaan!


Het Huis van Hereniging team

Boodschap van Karen Woodall 2018

Geachte

Ik schrijf als de hoofdtherapeut van de Family Separation Clinic (FSC) en als een internationaal erkende expert op het gebied van ouderverstoting. Ik ben lid van de ‘Parental Alienation Studies Group’ (PASG) en medeoprichter van de Europese vereniging ‘European Association of Parental Alienation Practitioners’ (EAPAP). Als onderdeel van mijn werk met deze beide groepen, ben ik bezig met het opstellen van de standaarden voor certificering op dit gebied wereldwijd. Ik ben de co-auteur van Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal (2017) Charles Thomas Illinois.

Ik schrijf je, omdat je een contactpersoon bent van het Huis van Hereniging (HvH). Een organisatie die is opgezet om ondersteunende diensten te verlenen aan gezinnen die te maken hebben met ouderverstoting in België en Nederland. De Family Separation Clinic, die wereldwijd wordt erkend, werkt samen met HvH om diensten te verlenen, waaronder herenigingsprogramma’s voor ernstig vervreemde kinderen en hun ouders in België en Nederland.

Als zodanig is HvH de enige organisatie die rechtstreeks werkt met de steun van de Family Separation Clinic en de enige organisatie waar FSC zijn expertise, begeleiding en supervisie aan levert. Het succes van de Family Separation Clinic op dit gebied is wereldwijd bekend en het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe diensten voor gezinnen die wereldwijd worden getroffen door ouderverstoting.

Het is belangrijk voor de Family Separation Clinic dat de mensen die op dit gebied willen werken of die geconfronteerd worden met het probleem van ouderverstoting, de samenwerking begrijpen die er is met Huis van Hereniging. Het is vooral belangrijk omdat in België en Nederland (zoals in veel andere landen op dit gebied) er een bijzonder moeilijke dynamiek is die van invloed is op ons werk. Deze dynamiek, die in sommige opzichten overeenkomt met de problemen die worden gezien bij de verstoting van ouders zelf, kan geruchten en moeilijkheden veroorzaken rond diegenen die deskundig zijn op dit gebied. Ik merk dat dit het geval is geweest voor Huis van Hereniging en ik wil de positie van de Family Separation Clinic op alle niveaus in dit opzicht verduidelijken.

De Family Separation Clinic werkt op basis van partnerschap samen met het Huis van Hereniging waarin FSC toezicht houdt op het werk van HvH. Daarnaast zal FSC binnenkort herenigingsprogramma’s trainen en afleveren in de familierechtbanken in België als onderdeel van dit partnerschap. FSC is verheugd dit werk in België aan te kunnen bieden en de praktijk in België te kunnen begeleiden, superviseren en standaardiseren in het kader van de European Association of Parental Alienation Practitioners.

De diensten die worden aangeboden door HvH zijn vergelijkbaar met die welke worden aangeboden door de Family Separation Clinic en zullen worden ontwikkeld en geleverd in overeenstemming met de normen van FSC, normen die internationaal worden erkend als beste praktijken op dit gebied. Dit biedt kwaliteitsborging voor alle diensten die via HvH worden geleverd, evenals management expertise en toezicht die wordt geleverd door Dr. Hamish Cameron in het Verenigd Koninkrijk, een kinder en jeugdpsychiater met een welbekend en hooggewaardeerd binnen het gebied van ouderverstoting.

We zijn verheugd om op deze manier met HvH samen te werken, omdat het voldoet aan de doelstellingen van de Family Separation Clinic om diensten over de hele wereld te repliceren voor gezinnen die te maken hebben met ouderlijke vervreemding. We zijn verheugd en trots om te zeggen dat we onze diensten in de VS al met succes hebben gerepliceerd, waar onlangs een hereniging van een zestien jarig jongetje werd ondernomen door nieuw opgeleide ouderverstotingsdeskundigen onder de begeleiding en supervisie van FSC. We begeleiden momenteel drie nieuwe herenigingstrajecten, waarvan er één binnenkort in Californië onder onze deskundige begeleiding zal worden ondernomen.

Als u meer informatie wilt over de Family Separation Clinic en Huis van Hereniging, laat het ons dan weten.

Binnenkort zullen we een volledig opgeleid, beheerd en begeleid herenigingsteam hebben dat klaar staat om te werken in België en we zullen verheugd zijn om toewijzingen voor dit werk in de zeer nabije toekomst te aanvaarden.


Vriendelijke groeten


Karen Woodall

Message from Karen Woodall 2018

Dear

I am writing as the Director of Therapeutic Services of the Family Separation Clinic and as an internationally recognised expert in the field of parental alienation. I am a member of the Parental Alienation Studies Group and a Co-founder of the European Association of Parental Alienation Practitioners. As part of my work with both of these groups I am curating the standards of practice for certification in this field worldwide. I am the co-author of Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal (2017) Charles Thomas Illinois.

I am writing to you as you are a contact of the House of Reunification. An organisation which has been set up to deliver services of support to families affected by parental alienation in Belgium and Holland. The Family Separation Clinic, which is well recognised around the world, is partnered with HVH to deliver services, including reunification programs for severely alienated children and parents in Belgium and Holland.

As such, HVH is the only organisation which is working directly with the support of the Family Separation Clinic and the only organisation through which FSC is delivering its expertise, guidance and supervision. The success of the Family Separation Clinic in this field, is well recognised around the world and it plays a significant part in the development of new services for families affected by parental alienation globally.

It is important to the Family Separation Clinic that those people who seek to work in this field or who are affected by the problem of parental alienation, understand the partnership which is in place with House of Reunification (Huis van Hereniging). It is particularly important because in Belgium and Holland (as in many other countries in this field) there is a particularly difficult dynamic which affects our work. This dynamic, which in some ways mirrors the problems seen in parental alienation itself, can cause rumours and difficulties around those people who are expert in this field. I note that this has been the case for House of Reunification and I want to clarify the position of the Family Separation Clinic on all levels in this regard.

The Family Separation Clinic works with the House of Reunification on a partnership basis in which FSC supervises the work of HvH. In addition, FSC will, shortly, train and deliver reunification programmes in the family courts in Belgium as part of this partnership work. FSC is pleased to be able to offer this work in Belgium and to be able to guide, supervise and standardise practice in Belgium as part of the European Association of Parental Alienation Practitioners.

The services which will be offered by HvH are similar to those which are offered by the Family Separation Clinic and will be developed and delivered in accordance with the standards set by FSC, standards which are recognised internationally as best practice in this field. This provides quality assurance for all services which will be delivered through HvH as well as management expertise and supervision which is maintained through Dr Hamish Cameron in the UK, a child/adolescent psychiatrist of significant standing in the field of parental alienation.

We are delighted to be working with HvH in this manner as it fulfils the aims of the Family Separation Clinic to replicate services around the world for families affected by parental alienation. We are pleased and proud to say that we have already successfully replicated our services in the USA, where recently a reunification of a sixteen year old boy was undertaken by FSC practitioners under our guidance and supervision. We are currently supervising three more reunifications, one of which will be undertaken shortly in California under our expert guidance.

If you would like more information about the Family Separation Clinic and House of Reunification Partnership please do let us know.

We will shortly have a fully trained, managed and supervised reunification team ready to work in Belgium and we will be delighted to accept referrals for this work in the very near future.

Kind Regards

Karen Woodall